Dziś jest sobota 28 maja 2022 r. Godzina 18:43 Imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira

Otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z...

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVIII/304/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2022 rok  WÓJT GMINY JEŻEWO  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)  Słowniczek: Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o: ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm)  rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) I.  Rodzaj zadania 1. Forma realizacji zadania: Wsparcie zadań z zakresu organizacji aktywnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z akcją edukacyjną na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.  2. Cel zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w formie kulturalno-rekreacyjnej stwarzającej warunki do rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy. ZAJĘCIA SPORTOWE NIE MOGĄ STANOWIĆ JEDYNEJ I SAMODZIELNEJ STRATEGII PROFILAKTYCZNEJ. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego.  3. Rezultaty zadania  - liczba godzin aktywnego wypoczynku oraz godzin przeznaczonych na edukację,  - liczba uczestników zadania (zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ofercie rezultatów).  Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników (zawierająca datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję) /protokoły / dokumentacja fotograficzna.  Oferent w ramach oferty przedstawia zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje.  II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2022 r.  1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadania wynosi 50 000,00 zł  2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. Pełna treść ogłoszenia Załącznik nr 1 - wzór oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania

więcej

GWiO zostanie doposażone

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie zostanie zmodernizowana i doposażona. W Urzędzie Gminy Jeżewo zostały podpisane umowy z wykonawcami wyłonionymi na drodze przetargu. Całkowity koszt zadania to 2 199 620,00 zł. We wtorek (24 maja 2022 r.) w Urzędzie Gminy zostały podpisane umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni”. Inwestycja ma zostać zakończona przed końcem wakacji. Zadanie zostało podzielone na 3 części. Część I zamówienia to dostawa fabrycznie nowej koparki – ładowarki z osprzętem oraz dostawa fabrycznie nowej minikoparki z osprzętem. Sprzęty dostarczy firma Interhandler Sp. z o. o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń. Koszt to 816 720,00 zł. Część II zamówienia polega na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp do obiektu Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie przy ul. Łąkowej. Montażem zajmie się firma Green House Systems Angelika Piechocka, ul. Długa 43, 84-252 Zelewo. Koszt 257 450,00 zł. Część III zamówienia to dostawa wraz z montażem zestawów zunifikowanych pomp przeznaczonych do sieciowych pompowni ścieków, znajdujących się na terenie gminy Jeżewo. W ramach tego zamówienia zostanie zakupionych 16 zatapialnych pomp do przepompowni, zadymiacz – uniwersalne urządzenie do wykrywania nielegalnych przyłączy, wagosuszarka precyzyjna, motopompa wraz z osprzętem, sonda poziomu osadu oraz  przenośny aparat do poboru prób. Dostawą  i montażem sprzętów zajmie się firma MBK SERWIS Mieczysław Kowalik, ul. Dębowa 7, 84-208 Dobrzewino. Koszt 1 125 450,00 zł. Całkowity koszt zadania to 2 199 620,00 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 1 615 000,00 złotych. Wykonawców wyłoniono na drodze przetargu.

więcej

Wyróżnienie dla Gminy Jeżewo w konkursie 'Innowacyjny samorząd'

Gmina Jeżewo otrzymała wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2022”. Jury doceniło nasz projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo oraz Drzycim”. W czwartek, 26 maja podczas uroczystej gali w Warszawie, Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił wyniki konkursu Innowacyjny Samorząd 2022. Gmina Jeżewo otrzymała wyróżnienie w kategorii gminy wiejskie. Urząd Gminy Jeżewo zgłosił do konkursu projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo oraz Drzycim”, którego przedmiotem była budowa 68 mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii, które składają się z instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła. Zostały one umiejscowione na terenie 39 gospodarstw domowych w Gminie Jeżewo oraz 15 w Gminie Drzycim. Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej na terenie Gminy Jeżewo i Gminy Drzycim poprzez wykorzystania instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na cele ogrzewania centralnej i c.w.u. Konkurs Innowacyjny Samorząd jest projektem Serwisu Samorządowego PAP, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne gminy, miasta, powiaty i województwa. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów, które są inspiracją dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.  W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 237 projektów. Najwięcej, bo aż 64 wpłynęło w kategorii gmin miejskich. Gminy wiejskie złożyły 51 projektów, gminy miejsko-wiejskie – 37, powiaty – 28, duże miasta – 28, województwa – 28. Konkurs Innowacyjny Samorząd 2022 honorowym patronatem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Patronami przedsięwzięcia byli też: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz GovTech. Partnerem strategicznym konkursu i gali był Play. Źródło:  Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej (link do artykułu)

więcej

Dzień Dziecka - dla dzieci od seniorów

Z okazji Dnia Dziecka seniorzy z Klubu Seniora +Jeżewo oraz Klubu Seniora +Laskowice organizują warsztaty dla wszystkich dzieci niezależnie od wieku. Tym razem to seniorzy wcielą się w rolę instruktorów i nauczą dzieci m.in. malowania na szkle, malowania na torbach, tworzenia zakładek do książek, szycia maskotek, a najmłodsze dzieci nauczą wyklejania plasteliną. Ponadto na dzieci będzie czekał stół pełen słodkości, malowanie twarzy oraz kącik gier.

więcej

pokaż wszystkie

Kalendarium historyczne

 1. Białe i Taszewo
  1193 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Białym i Taszewie, jako wsiach rycerskich
 2. Krąplewice
  1273 r. - Mestwin II nadaje hrabiemu Mikołajowi Jankowic wieś Krąplewice
 3. Jeżewo
  1293 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Jeżewie, jako wsi należącej do biskupa włocławskiego
 4. Pod panowaniem Krzyżaków
  W latach 1309-1466 tereny Gminy Jeżewo przeszły w ręce Krzyżaków, następnie zostały włączone do Królestwa Polskiego
 5. Belno i Laskowice
  1328 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Belnie i Laskowicach, jako wsiach rycerskich należących do sędziego świeckiego Janusza
 6. I rozbiór Polski
  We wrześniu 1772 r. Jeżewo przeszło pod zabór pruski
 7. Gordon w Laskowicach
  1828 r. - Wieś Laskowice nabywa rodzina szlachecka Gordonów wywodząca się ze Szkocji, w latach czterdziestych XIX stulecia Adolf Von Gordon rozpoczął budowę pałacu, który przetrwał do 1945 r.
 8. Nowe połączenie kolejowe
  1852 r. - Laskowice otrzymują połączenie kolejowe z Bydgoszczą i Tczewem
 9. Belno
  1864 r. - Wieś Belno w rękach rodziny szlacheckiej Parczewskich
 10. Gmina wróciła do Polski
  25 stycznia 1920 r. tereny gminy Jeżewo wróciły do Polski
 11. Przebudowa kościoła
  1925 - 1928 - Gruntowna przebudowa kościoła parafialnego w Jeżewie
 12. Elektryfikacja Laskowic i Jeżewa
  W 1934 r. Laskowice i Jeżewo zostały zelektryfikowane
 13. Szkoła w Jeżewie
  W 1938 r. społeczeństwo Jeżewa oddało do użytku budynek szkolny
 14. Szkoła w Laskowicach
  W Laskowicach z inicjatywy mieszkańców i kolejarzy w 1954 r. wybudowano budynek szkolny
 15. ksiądz Franciszek Wihelm Kubsz
  1957 - 1964 - Proboszczem parafii laskowickiej był ksiądz Franciszek Wilhelm Kubsz /1911-1978/, w czasie II wojny światowej - naczelny kapelan Armii Polskiej w ZSRR, generalny dziekan Wojska Polskiego
 16. Dom Kultury w Laskowicach
  W 1974 r. w Laskowicach oddano do użytku Dom Kultury wybudowany częściowo w czynie społecznym
 17. Budowa Ośrodka Zdrowia w Jeżewie
  W 1986 r. wybudowano w Jeżewie ośrodek zdrowia 
 18. Dom Kultury w Jeżewie
  W 1988 r. wybudowano w Jeżewie Dom Kultury
 19. Hala Sportowa w Jeżewie
  W 2001 r.  do użytku została oddana pełnowymiarowa hala sportowa w Jeżewie
 20. Szkoła w Krąplewicach
  W 2002 r. została wybudowana Szkoła Podstawowa w Krąplewicach

Sonda

więcej
Czy jesteś mieszkańcem Gminy Jeżewo?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij