Dziś jest wtorek 02 marca 2021 r. Godzina 14:16 Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa
Oczyszczalnia ścieków w Gminie Jeżewo już przebudowana
mObywatel - na pocztę bez dowodu
E-dowody – nowe dowody osobiste
Filia Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie

Szczepienia przeciw COVID-19 w Gminie Jeżewo

W Urzędzie Gminy w Jeżewie odbyło się spotkanie dotyczące organizacji szczepień i dowozu mieszkańców do punktów szczepień. Omówione zostały zagadnienia związanych ze szczepieniami przeciwko COVID – 19 i sytuacją epidemiologiczną w Gminie Jeżewo. Na terenie gminy Jeżewo punkt szczepień prowadziły będą dwa punkty, Gminna Przychodnia w Jeżewie, ul. Czerska 4, 86-131 Jeżewo oraz NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Tucholska-Drachal, ul. Długa 4, 86-130 Laskowice. Osoby zainteresowane szczepieniami przeciwko COVID-19 mogą zgłaszać się celem rejestracji telefonicznie bezpośrednio do punktu szczepień pod numerami: Jeżewo – 518 918 870, Laskowice - 52 518 39 90, 539 933 776 od poniedziałku do piątku, tylko i wyłącznie w godzinach 11:00-14:00. Prosimy rejestrować się według poniższego harmonogramu: - od 15.01.2021r. osoby, które skończyły 80 lat. - od 22.01.2021r. osoby, które skończyły 70 lat. Na terenie kraju działa bezpłatna całodobowa infolinia wyjaśniająca wątpliwości w sprawie szczepień numer 989, dla dzwoniących z zagranicy +48 22 62 62 989. Osoby niepełnosprawne i mieszkańcy, którzy będą potrzebowali pomocy w zakresie transportu proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 510 910 241, 52 522 81 54, 52 522 81 52 – w godzinach 8:00-15:00. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące szczepień dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

więcej

Dotacja na wymianę pieców 2021 r.

RRiB.604.5.2021 Wójt Gminy Jeżewo ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r . Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. Z uwagi na ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel, dofinansowaniem objętych będzie tylko 10 źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym. I. Warunki składania wniosków: 1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego Formularza, który można pobrać: - za pośrednictwem strony internetowej www.bip.jezewo.eu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska, pn.: „Dotacja na wymianę pieców 2021 r.” - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 8. 2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane. 3. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku. WAŻNE! Ww. program nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków. 4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe. 5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III). 6. Wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131, w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach pracy Urzędu (tel. 523307824). 7. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować przedsięwzięcie w terminie do dnia 30.09.2021 r. II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie: 1. Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Jeżewo, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.  2. Dofinansowaniu nie podlegają zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. III. Co podlega dofinansowaniu Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na: · Kotły na paliwa stałe 1) · Kotły gazowe 2) · Kotły olejowe 2) · Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym) · Pompy ciepła powietrzne 3) · Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub z wody 3) Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. WAŻNE! Objaśnienia: 1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania: a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub b) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego. 2)  Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. 3) Pompy ciepła zakupione i montowane muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.      Pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW posiadającej następujące wartości wskaźników COP: a)         pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35:COP≥3,1; b)         pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy B0W35:COP≥4,3; c)         pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35:COP≥5,1; d)        pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, w punkcie pracy E4W35: COP≥4,3. IV. Wysokość dofinansowania Dotacja dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi z budżetu Gminy Jeżewo 4 000 zł WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację). Załączniki: 1. Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę sysytemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła 2021           Zał. nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji - Zgoda współwłaściciela nieruchomości 2021 Zał. nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji -Pełnomocnictwo 2021 2. 2. Uchwała Rady Gminy Jeżewo nr XVIII/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. 3. Wniosek o rozliczenie dotacji 2021 Zał. nr 1 do wniosku o rozliczenie dotacji -Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła 2021 Zał. nr 2 do wniosku o rozliczenie dotacji - Oświadczenie o nie wymaganiu pozwolenia na budowe lub zgłoszenia robót

więcej

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha. Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby spełniające łącznie poniższe warunki: Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności; Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego; Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy); Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON. Co oferujemy w ramach projektu? Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej; Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.); Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.); Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym. Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie. Jakie dokumenty musisz złożyć? Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych); Orzeczenie o niepełnosprawności; Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku. REKRUTACJA TRWA W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem: Fundacja Znajdź Pomoc al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28 Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś! Wartość projektu finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 960 776 zł Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Zał. 1 Formularz rekrutacyjny Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Zał. 3 RODO Zał. 4 Rezygnacja z projektu

więcej

Sprzedaż zezwoleń na 2021 rok - 7.03.2021 r.

Zarząd Koła PZW w Laskowicach informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem sprzedaż zezwoleń na wędkowanie na 2021 rok odbędzie się ponownie w niedzielę 7 marca 2021 r. w Domu Kultury w Laskowicach o godz. 12.00   UWAGA! Wstęp do Domu Kultury tylko w maseczkach ochronnych.

więcej

pokaż wszystkie

Kalendarium historyczne

 1. Białe i Taszewo
  1193 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Białym i Taszewie, jako wsiach rycerskich
 2. Krąplewice
  1273 r. - Mestwin II nadaje hrabiemu Mikołajowi Jankowic wieś Krąplewice
 3. Jeżewo
  1293 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Jeżewie, jako wsi należącej do biskupa włocławskiego
 4. Pod panowaniem Krzyżaków
  W latach 1309-1466 tereny Gminy Jeżewo przeszły w ręce Krzyżaków, następnie zostały włączone do Królestwa Polskiego
 5. Belno i Laskowice
  1328 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Belnie i Laskowicach, jako wsiach rycerskich należących do sędziego świeckiego Janusza
 6. I rozbiór Polski
  We wrześniu 1772 r. Jeżewo przeszło pod zabór pruski
 7. Gordon w Laskowicach
  1828 r. - Wieś Laskowice nabywa rodzina szlachecka Gordonów wywodząca się ze Szkocji, w latach czterdziestych XIX stulecia Adolf Von Gordon rozpoczął budowę pałacu, który przetrwał do 1945 r.
 8. Nowe połączenie kolejowe
  1852 r. - Laskowice otrzymują połączenie kolejowe z Bydgoszczą i Tczewem
 9. Belno
  1864 r. - Wieś Belno w rękach rodziny szlacheckiej Parczewskich
 10. Gmina wróciła do Polski
  25 stycznia 1920 r. tereny gminy Jeżewo wróciły do Polski
 11. Przebudowa kościoła
  1925 - 1928 - Gruntowna przebudowa kościoła parafialnego w Jeżewie
 12. Elektryfikacja Laskowic i Jeżewa
  W 1934 r. Laskowice i Jeżewo zostały zelektryfikowane
 13. Szkoła w Jeżewie
  W 1938 r. społeczeństwo Jeżewa oddało do użytku budynek szkolny
 14. Szkoła w Laskowicach
  W Laskowicach z inicjatywy mieszkańców i kolejarzy w 1954 r. wybudowano budynek szkolny
 15. ksiądz Franciszek Wihelm Kubsz
  1957 - 1964 - Proboszczem parafii laskowickiej był ksiądz Franciszek Wilhelm Kubsz /1911-1978/, w czasie II wojny światowej - naczelny kapelan Armii Polskiej w ZSRR, generalny dziekan Wojska Polskiego
 16. Dom Kultury w Laskowicach
  W 1974 r. w Laskowicach oddano do użytku Dom Kultury wybudowany częściowo w czynie społecznym
 17. Budowa Ośrodka Zdrowia w Jeżewie
  W 1986 r. wybudowano w Jeżewie ośrodek zdrowia 
 18. Dom Kultury w Jeżewie
  W 1988 r. wybudowano w Jeżewie Dom Kultury
 19. Hala Sportowa w Jeżewie
  W 2001 r.  do użytku została oddana pełnowymiarowa hala sportowa w Jeżewie
 20. Szkoła w Krąplewicach
  W 2002 r. została wybudowana Szkoła Podstawowa w Krąplewicach

Sonda

więcej
Gdzie najczęściej przeglądasz portal informacyjny Gminy Jeżewo?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij