Dziś jest niedziela 24 października 2021 r. Godzina 12:00 Imieniny Arety, Marty, Marcina

Liczba w pełni zaszczepionych osób w Gminie Jeżewo - 3723
Informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa

„Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR  jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy: 1. zamieszkują Gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej; 2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR ale nie musi to być ta sama Gmina, w której mieszka dziecko; 3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w 2020 oraz 2021 roku komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (chyba, że nie są już w posiadaniu tego sprzętu). Dofinansowanie będzie można otrzymać na: - sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami, - ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego, - usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie następujących dokumentów: 1. deklaracji udziału w programie; 2. oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność; 3. zgody na przetwarzanie danych osobowych; 4. wykazu - informacji o wyborze sprzętu; Ponadto, o ile to możliwe, prosimy o dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego pracę w PPGR. Złożenie dokumentów: 1. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo (sekretariat) ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo lub w sekretariatach Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jeżewo, w terminie do dnia 26 października 2021 roku do godz. 16.00 2. Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia Dodatkowe informacje: Oświadczenia należy złożyć wg miejsca zamieszkania dziecka. Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na podstawie umowy przekazania na następujących warunkach: - opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania, - opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminach wskazanych przez Urząd Gminy. Szczegółowe informację na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z urzędem gminy – P. Emilem Brzozowskim (tel. 52 33 078 17) i P. Karoliną Gwizdała (tel. 52 33 -78 21). Dokumenty do pobrania: 1. Deklaracja udziału w programie 2. Oświadczenia rodzica_opiekuna prawnego 3. Oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 5. Wykaz - informacja o wyborze sprzętu

więcej

Zawody spinningowe na zakończenie sezonu

Nad jeziorem Lipieńskim odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Jeżewo, które zorganizowało Koło nr 99 w Laskowicach Polskiego Związku Wędkarskiego. W zawodach spinningowych wzięło udział 11 wędkarzy. W niedzielę (17.10.2021 r.) nad jeziorem Lipieńskim, od samego rana, 11 wędkarzy rywalizowało o Puchar Wójta Gminy Jeżewo. Uczestnicy zawodów rozpoczęli wędkowanie o godzinie 7:00, a zmagania dobiegły końca o godzinie 11:00. Na podium stanęli: 1 miejsce - Kirski Dominik 2 miejsce - Manikowski Zbigniew 3 miejsce – Tychmann Szymon Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.  

więcej

Czyść komin!

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022. Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2020 odnotowano 15.737 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 272 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 476 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2020/2021 (1.10.2020 r. – 31.03.2021 r.) Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.758 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (nr ONZ 1016), w tym 1.231 osób poszkodowanych, z tego 43 ofiary śmiertelne. Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną. Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!  www.ZaprosKominiarza.pl Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach: od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski

więcej

pokaż wszystkie

Kalendarium historyczne

 1. Białe i Taszewo
  1193 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Białym i Taszewie, jako wsiach rycerskich
 2. Krąplewice
  1273 r. - Mestwin II nadaje hrabiemu Mikołajowi Jankowic wieś Krąplewice
 3. Jeżewo
  1293 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Jeżewie, jako wsi należącej do biskupa włocławskiego
 4. Pod panowaniem Krzyżaków
  W latach 1309-1466 tereny Gminy Jeżewo przeszły w ręce Krzyżaków, następnie zostały włączone do Królestwa Polskiego
 5. Belno i Laskowice
  1328 r. - Pierwsza wzmianka historyczna o Belnie i Laskowicach, jako wsiach rycerskich należących do sędziego świeckiego Janusza
 6. I rozbiór Polski
  We wrześniu 1772 r. Jeżewo przeszło pod zabór pruski
 7. Gordon w Laskowicach
  1828 r. - Wieś Laskowice nabywa rodzina szlachecka Gordonów wywodząca się ze Szkocji, w latach czterdziestych XIX stulecia Adolf Von Gordon rozpoczął budowę pałacu, który przetrwał do 1945 r.
 8. Nowe połączenie kolejowe
  1852 r. - Laskowice otrzymują połączenie kolejowe z Bydgoszczą i Tczewem
 9. Belno
  1864 r. - Wieś Belno w rękach rodziny szlacheckiej Parczewskich
 10. Gmina wróciła do Polski
  25 stycznia 1920 r. tereny gminy Jeżewo wróciły do Polski
 11. Przebudowa kościoła
  1925 - 1928 - Gruntowna przebudowa kościoła parafialnego w Jeżewie
 12. Elektryfikacja Laskowic i Jeżewa
  W 1934 r. Laskowice i Jeżewo zostały zelektryfikowane
 13. Szkoła w Jeżewie
  W 1938 r. społeczeństwo Jeżewa oddało do użytku budynek szkolny
 14. Szkoła w Laskowicach
  W Laskowicach z inicjatywy mieszkańców i kolejarzy w 1954 r. wybudowano budynek szkolny
 15. ksiądz Franciszek Wihelm Kubsz
  1957 - 1964 - Proboszczem parafii laskowickiej był ksiądz Franciszek Wilhelm Kubsz /1911-1978/, w czasie II wojny światowej - naczelny kapelan Armii Polskiej w ZSRR, generalny dziekan Wojska Polskiego
 16. Dom Kultury w Laskowicach
  W 1974 r. w Laskowicach oddano do użytku Dom Kultury wybudowany częściowo w czynie społecznym
 17. Budowa Ośrodka Zdrowia w Jeżewie
  W 1986 r. wybudowano w Jeżewie ośrodek zdrowia 
 18. Dom Kultury w Jeżewie
  W 1988 r. wybudowano w Jeżewie Dom Kultury
 19. Hala Sportowa w Jeżewie
  W 2001 r.  do użytku została oddana pełnowymiarowa hala sportowa w Jeżewie
 20. Szkoła w Krąplewicach
  W 2002 r. została wybudowana Szkoła Podstawowa w Krąplewicach

Sonda

więcej
Gdzie najczęściej przeglądasz portal informacyjny Gminy Jeżewo?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij