Dziś jest wtorek 11 sierpnia 2020 r. Godzina 14:27 Imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

"STOP DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY I NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW"

"STOP DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY I NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW"

Jeżewo dnia, 22.07.2020r.

 

STOP DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY I NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW


Częste ubytki związane z utratą wody, jakie odnotowują Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia  w Jeżewie w wyniku nielegalnego poboru wody zmusza do podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska.

W związku z ograniczeniem strat w wyprodukowanej wodzie na terenie gminy i odbioru ścieków realizowana jest akcja „Stop dla nielegalnego poboru wody i nielegalnego zrzutu ścieków”.


Założeniem w/w akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach.


Faktem jest że, im większa liczba strat spowodowana kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków, tym bardziej wzrasta cena jednostkowa metra sześciennego wody i ścieków, ponieważ kalkulacja stawki opłat musi uwzględniać straty w sieci. W efekcie, uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad, np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu. Ten sam mechanizm dotyczy nielegalnego zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej gminnej.

W związku z tym od lipca 2020 roku  Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia  w Jeżewie prowadzi akcję wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.


Podkreślić należy, że prowadzone działania kontrolne to nie kolejna doraźna akcja. Czynności sprawdzające będą wykonywane bezustannie i nieprzerwanie przez pracowników GWiO, także po to, by wykrywać drobne uszkodzenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, trudne do zlokalizowania w inny sposób.


W przypadku utrudnień w dostępie do posesji, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, prowadzący kontrolę korzystają z pomocy funkcjonariuszy Stróżów Prawa, ponieważ odmowa dostępu do nieruchomości przez prawo jest traktowana jako wykroczenie i zagrożona jest karą grzywny do 5000 zł.


Prowadzona akcja powinna przynieść dwutorowe efekty; po pierwsze: likwidację nieopomiarowanych przyłączy, a po drugie: zmniejszenie wycieków z uszkodzonych przewodów sieci.


Zamiarem akcji jest kontrolowanie Odbiorców w sposób ciągły i systematyczny, by wykluczyć wszelkie nieprawidłowości.


W przypadku wykazania jakichkolwiek podejrzanych praktyk osoby, firmy, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków powinni liczyć się z dotkliwymi karami.

Podstawa prawna kontroli i sankcje za nielegalne pobieranie wody i odprowadzanie ścieków:


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:


Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, których mowa w art.6 ust. 2 i 4-7, w celu:


1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3. przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4. sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa, której mowa w art. 6 ust. 1 tak stanowi.


Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.


 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:


1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. 

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.UWAGA!!!!

 

JEŚLI DO 31.08.2020 ROKU SAM ZGŁOSISZ SIĘ DO GMINNYCH WODOCIĄGÓW I OCZYSZCZALNI W JEŻEWIE I POINFORMUJESZ O NIELEGALNYM  POBORZE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW NIE ZOSTANIE WSZCZĘTE PRZECIWKO TOBIE POSTĘPOWANIE A JEDYNIE ZPŁACISZ ZA ZUŻYTĄ WODĘ I ODPROWADZONY ŚCIEK.

Data dodania 22 lipca 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij